Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Hưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- --- --- --- -x-
3C --- 12C04
GDQP
--- 12C07
GDQP
--- --- -x-
4C --- 12C09
GDQP
--- --- --- 12C06
GDQP
-x-
5C --- 12C08
GDQP
--- 12C05
GDQP
--- 12C03
GDQP
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C 11B04
TD
--- 11B05
TD
--- --- --- ---
3C --- 11B02
TD
--- --- ---
4C 11B03
TD
--- 11B01
TD
--- --- ---
5C --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 11B06
GDQP
--- 11B08
GDQP
--- --- --- -x-
3C 11B03
GDQP
--- 11B01
GDQP
11B09
GDQP
--- --- -x-
4C --- --- 11B05
GDQP
--- --- --- -x-
5C 11B04
GDQP
--- 11B07
GDQP
11B02
GDQP
--- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mãi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- 12C09
TD
--- --- --- 12C03
TD
---
3C --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- 12C01
TD
---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- 11B07
TD
--- --- --- -x-
3C --- --- --- --- --- -x-
4C 11B06
TD
--- 11B08
TD
11B09
TD
--- --- -x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 12C08
TD
--- 12C05
TD
--- 12C06
TD
-x-
3C --- --- --- -x-
4C --- 12C04
TD
--- 12C07
TD
--- 12C02
TD
-x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- 12C02
GDQP
---
3C --- --- --- --- --- 12C01
GDQP
---
4C --- --- --- --- --- --- ---
5C -x- --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phượng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- --- -x- 11B08
Điện
P24
--- -x-
3C --- --- --- -x- --- -x-
4C --- --- --- -x- --- -x-
5C --- --- --- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- --- 11B07
Điện
P22
11B03
Điện
P18
-x- -x-
3C -x- --- --- -x- -x-
4C -x- --- --- -x- -x-
5C -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C --- --- --- --- 11B01
Tin
P21
--- -x-
3C --- --- --- --- --- -x-
4C --- --- --- --- --- -x-
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- --- -x- 11B06
Thú y
P22
-x- -x-
3C -x- -x- --- -x- -x- -x-
4C -x- -x- --- -x- -x- -x-
5C -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Th.Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 11B05
Thú y
P24
-x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y. Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- --- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 11B04
Thú y
P18
-x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- ---
2C 11B02
Điện
P22
--- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- --- -x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- --- -x- -x- -x- -x- -x-
4C -x- 12C02, 12C03
Toán
P16
-x- 12C02, 12C03
Toán
P23
-x- -x- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C --- --- --- --- 12C03, 12C04
Toán
P15
--- -x-
3C --- --- --- --- --- -x-
4C 12C03, 12C04
Toán
P19
--- --- --- --- --- -x-
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C 12C10
Toán
P14
12C06
Toán
P17
12C06
Toán
P16
--- --- --- -x-
3C --- --- --- -x-
4C 12C05
Toán
P14
12C05
Toán
P22
12C10
Toán
P22
--- --- --- -x-
5C --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- --- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 12C11
Toán
P24
-x- -x- -x- -x- -x-
3C -x- -x- --- -x- -x- -x-
4C -x- --- -x- 12C11
Toán
P14
-x- -x- -x-
5C -x- --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C 12C08
Toán
P19
--- --- --- --- 12C07
Toán
P20
-x-
3C --- --- --- --- -x-
4C 12C07
Toán
P23
--- --- --- --- 12C08
Toán
P15
-x-
5C --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C --- 12C10
Văn
P14
12C02, 12C03
Văn
P19
--- 12C06, 12C05
Văn
P16
12C10
Văn
P17
12C07, 12C09
Văn
P14
3C --- ---
4C --- --- --- --- 12C02, 12C03
Văn
P23
12C07, 12C09
Văn
P14
12C06, 12C05
Văn
P15
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C --- --- 12C10
Văn
P14
--- 12C10
Văn
P17
12C04
Văn
P22
-x-
3C --- --- --- -x-
4C --- --- --- --- 12C04
Văn
P20
--- -x-
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C 12C05, 12C07
Anh
P24
12C05, 12C07
Anh
P23
--- --- --- --- -x-
3C --- --- --- --- -x-
4C 12C06
Anh
P20
12C06
Anh
P23
--- --- --- --- -x-
5C --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- -x- --- -x- --- -x-
2C 12C03
Anh
P21
--- -x- 12C03
Anh
P21
-x- --- -x-
3C --- -x- -x- --- -x-
4C 12C08
Anh
P24
--- -x- 12C08
Anh
P18
-x- --- -x-
5C --- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- -x- -x- --- --- --- -x-
2C 12C09
Anh
P23
-x- -x- 12C09
Anh
P19
12C02
Anh
P19
--- -x-
3C -x- -x- --- -x-
4C 12C02
Anh
P18
-x- -x- --- --- --- -x-
5C -x- -x- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- --- --- --- --- -x- -x-
2C -x- --- --- --- --- -x- 12C06

P18
3C -x- --- --- --- --- -x-
4C -x- --- --- 12C06

P19
--- -x- ---
5C -x- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thủy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
3C --- -x- -x- -x- -x- --- -x-
4C --- -x- -x- 12C10, 12C04
Sử
P16
-x- 12C10, 12C04
Sử
P21
-x-
5C --- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- --- --- --- -x- -x-
2C -x- -x- --- --- --- -x- -x-
3C -x- -x- --- --- --- -x- -x-
4C --- -x- 12C07, 12C08, 12C09, 12C05, 12C06, 12C01
Sử
P19
--- 12C07, 12C08, 12C09, 12C05, 12C06, 12C01
Sử
P17
--- -x-
5C --- -x- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2C -x- 12C02, 12C03
Sử
P21
12C07, 12C11
Sử
P23
--- --- -x- -x-
3C -x- --- --- -x- -x-
4C -x- 12C07, 12C11
Sử
P21
12C02, 12C03
Sử
P15
--- --- -x- -x-
5C -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- --- --- --- --- -x- -x-
2C -x- --- --- 12C10
Địa
P15
--- -x- -x-
3C -x- --- --- --- -x- -x-
4C -x- --- --- --- 12C10
Địa
P16
-x- -x-
5C -x- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
K.Huy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- --- --- --- --- -x-
2C --- --- 11B09
Điện
P18
--- --- --- -x-
3C --- --- --- --- --- -x-
4C --- --- --- --- --- -x-
5C --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C --- --- -x- --- -x- --- -x-
2C 12C02, 12C06
Hoá
P18
--- -x- 12C02, 12C06
Hoá
P14
-x- --- -x-
3C --- -x- -x- --- -x-
4C --- --- -x- --- -x- --- -x-
5C --- --- -x- --- -x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- --- --- --- --- -x- -x-
2C -x- --- 12C01

P21
--- --- -x- -x-
3C -x- --- --- --- -x- -x-
4C -x- 12C01

P20
--- --- --- -x- -x-
5C -x- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy CN
1C -x- -x- -x- -x- --- -x- -x-
2C -x- -x- -x- -x- 12C07
Hoá
P20
-x- ---
3C -x- -x- -x- -x- -x- ---
4C -x- -x- --- -x- -x- -x- 12C07
Hoá
P14
5C -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 02/04/2022 09:34

Trở lên trên đỉnh