Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Toán
Thuần
Văn
Chung
Hóa
Minh
Địa
Phượng
Hóa
Minh
2S Toán
Thuần
CN
Huy
Tin
Luật
Địa
Phượng
3S Sử
Thủy

Huy
CD
Thủy

Huy
Anh
Ngọc
4S Văn
Chung
Anh
Ngọc
Sinh
Thanh-S
-x-
5S -x- -x- -x- -x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Sử
Thủy
Tin
Luật
Anh
Hưng
2S Hóa
Hùng
Văn
Hạnh-V
Hóa
Hùng
Sinh
Thanh-S
3S CN
Huy

Thông

Thông
Địa
Phượng
4S Anh
Hưng
Địa
Phượng
-x- CD
Thủy
Văn
Hạnh-V
5S -x- -x- -x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Địa
Phượng

Thông
Văn
Hạnh-V
Hóa
Phường
Địa
Phượng
2S Văn
Hạnh-V
Sử
Thủy
Anh
Ly
Toán
Thuần
3S Anh
Ly
Hóa
Phường
CD
Thủy
4S Toán
Thuần

Thông
CN
Huy
-x- Tin
Luật
Sinh
Thanh-S
5S -x- -x- -x- -x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu
Văn
Thi
Văn
Thi
Toán
Thu
Hóa
Hùng

Dũng
2S Toán
Thu
Anh
Phong
Địa
Phượng
3S Địa
Phượng
Tin
Luật

Dũng
Hóa
Hùng
4S Sinh
Thanh-S
Sử
Thủy
CD
Thủy
-x- Anh
Phong
5S CN
Huy
-x- -x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Địa
Duyên
Toán
Khiêm
Tin
Luật
Anh
Phong
Hóa

2S
Dũng
Văn
Thương
Văn
Thương
Địa
Duyên
3S Hóa

Anh
Phong
CD
Thủy
Toán
Khiêm

Dũng
4S Sử
Bích
CN
Tính
-x-
5S Sinh
Th.Nhi
-x- -x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
CD
Thủy
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
Sử
Bích
Hóa
Hùng
2S Toán
Khiêm
Văn
Hường
Sinh
Thanh-S

Ưng
Văn
Hường
3S Anh
Ngọc
Địa
Duyên
Toán
Khiêm
4S Hóa
Hùng
Tin
Luật

Ưng
-x- CN
Ưng
5S -x- -x- -x- -x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Anh
Ngọc

Tính
CN
Tính
Địa
Duyên
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh

Tính
CD
Thủy
3S Tin
Luật
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
Hóa
Phường
Văn
Hường
4S Sinh
Th.Nhi
Văn
Hường
Hóa
Phường
-x-
5S Sử
Bích
-x- -x- -x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Toán
Khanh
Sinh
Thanh-S
Địa
Duyên
CD
Thủy
Tin
Hải
2S Địa
Duyên
Sử
Bích
Sử
Bích
Anh
Hưng
3S Anh
Hưng
Văn
Chung
CN
Ưng
Hóa
Thanh-H
Văn
Chung
4S
Khải
Hóa
Thanh-H
-x- Toán
Khanh
5S -x- -x- -x- -x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Anh
Ly
CN
Ưng
Anh
Ly
Văn
Chung
Toán
Thuần
2S
Phượng-L
Văn
Chung
CD
Thủy
Tin
Hải
3S Địa
Duyên
Toán
Thuần
Sử
Bích
Địa
Duyên
Hóa

4S Hóa

Sử
Bích
-x-
Phượng-L
5S Sinh
Thanh-S
-x- -x- -x- -x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Chung
Tin
Luật
Sử
Thủy
Hóa
Thanh-H
Toán
Khiêm
Sinh
Y. Nhi
2S Văn
Chung
3S
Tính
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
Địa
Phượng
Văn
Chung
4S Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
5S -x- -x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Mãi

Thông
Hóa
Phường
Văn
Thi
Toán
Chơn
Anh
Phong
2S Sinh
Th.Nhi
Anh
Phong
3S Toán
Chơn
Văn
Thi
Toán
Chơn
Sử
Quốc
Tin
Hải
4S Địa
Duyên
5S -x- -x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-H
Sử
Quốc
Hóa
Thanh-H
Tin
Nguyên
Văn
Oanh
Tin
Nguyên
2S Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
Anh
B.Hạnh
CN
K.Huy
Sinh
Th.Nhi
3S CD
Bích
Toán
Thu
Toán
Thu
CN
K.Huy
Hóa
Thanh-H
4S
Dũng
Địa
Duyên

Dũng
5S -x- Văn
Oanh
-x- -x- SH
Thanh-H
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Dũng
Anh
Phong
Văn
Sơn
Anh
Phong

Dũng
Hóa
Thanh-H
2S CN
K.Huy
Văn
Sơn
Tin
Nguyên
3S
Dũng
Toán
Liêm
Sinh
Thanh-S
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Sinh
Thanh-S
4S Hóa
Thanh-H
Sử
Quốc
Địa
Duyên
CN
K.Huy
5S -x- CD
Bích
-x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-S
Văn
Sơn
Anh
Phong
CD
Bích
Hóa
Ngà
Sinh
Thanh-S
2S Sinh
Thanh-S
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Tin
Nam
CN

3S Tin
Nam
Toán
Khanh
CN

Anh
Phong
Văn
Sơn


4S Toán
Khanh


5S -x- Địa
Duyên
-x- -x- SH
Thanh-S
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Y. Nhi
Toán
Liêm
CD
Bích
CN
K.Huy
Toán
Liêm
CN
K.Huy
2S Văn
DuyênV
Địa
Duyên
Văn
DuyênV

Phượng-L
3S Sử
Quốc

Phượng-L
Tin
Nam
Hóa
Ngà
4S Sinh
Y. Nhi
Hóa
Ngà
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Sinh
Y. Nhi
5S Tin
Nam
-x- -x- -x- SH
Y. Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Th.Nhi
Văn
Chung
Sử
Quốc
Anh
B.Hạnh

K.Huy
CN

2S Tin
Nam
CN

Hóa
Thanh-H
Toán
Thu
3S Hóa
Thanh-H
Sinh
Th.Nhi

K.Huy
CD
Bích
4S Toán
Thu
Địa
Duyên
Văn
Chung
Tin
Nam
Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
5S -x- -x- -x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân

Tính
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Toán
Khiêm
2S Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh
3S Anh
B.Hạnh
Địa
Duyên

Tính
CN
K.Huy
4S Sinh
Vân
Sử
Quốc
Toán
Khiêm
Tin
Mường
CN
K.Huy
Sinh
Vân
5S CD
Du
-x- -x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liễu
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
Địa
Liễu
2S Sinh
Vân
Tin
Mường
Sinh
Vân
3S CD
Du
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Văn
DuyênV
Toán
Chơn
Tin
Mường
4S Hóa
Ngà
CN
Anh
Anh
Phong
CN
Anh
Anh
Phong
5S -x- -x- -x- SH
Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Du
Tin
Mường

Phượng-L
Toán
Mường
Anh
B.Hạnh
Tin
Mường
2S Địa
Liễu
Sử
Quốc
Sử
Quốc
Địa
Liễu
3S Sinh
Y. Nhi
CN
Anh
Văn
Oanh
CN
Anh
Văn
Oanh
Sinh
Y. Nhi
4S Anh
B.Hạnh
Toán
Mường
Hóa
Thanh-H
CD
Du
5S -x- Hóa
Thanh-H
-x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
K.Huy
Hóa
Ngà
Anh
Ngọc
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Anh
Ngọc
2S CD
Du
CN
Anh
CN
Anh
Toán
Mường

K.Huy
3S Địa
Liễu
Toán
Mường
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Sinh
Th.Nhi
4S Văn
DuyênV
Sinh
Th.Nhi

K.Huy
Tin
Mường
Địa
Liễu
5S -x- Sử
Quốc
-x- -x- SH
K.Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Toán
Thuần
Văn
Chung
Hóa
Minh
Địa
Phượng
Hóa
Minh
2S Toán
Thuần
CN
Huy
Tin
Luật
Địa
Phượng
3S Sử
Thủy

Huy
CD
Thủy

Huy
Anh
Ngọc
4S Văn
Chung
Anh
Ngọc
Sinh
Thanh-S
-x-
5S -x- -x- -x- -x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Sử
Thủy
Tin
Luật
Anh
Hưng
2S Hóa
Hùng
Văn
Hạnh-V
Hóa
Hùng
Sinh
Thanh-S
3S CN
Huy

Thông

Thông
Địa
Phượng
4S Anh
Hưng
Địa
Phượng
-x- CD
Thủy
Văn
Hạnh-V
5S -x- -x- -x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Địa
Phượng

Thông
Văn
Hạnh-V
Hóa
Phường
Địa
Phượng
2S Văn
Hạnh-V
Sử
Thủy
Anh
Ly
Toán
Thuần
3S Anh
Ly
Hóa
Phường
CD
Thủy
4S Toán
Thuần

Thông
CN
Huy
-x- Tin
Luật
Sinh
Thanh-S
5S -x- -x- -x- -x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu
Văn
Thi
Văn
Thi
Toán
Thu
Hóa
Hùng

Dũng
2S Toán
Thu
Anh
Phong
Địa
Phượng
3S Địa
Phượng
Tin
Luật

Dũng
Hóa
Hùng
4S Sinh
Thanh-S
Sử
Thủy
CD
Thủy
-x- Anh
Phong
5S CN
Huy
-x- -x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Địa
Duyên
Toán
Khiêm
Tin
Luật
Anh
Phong
Hóa

2S
Dũng
Văn
Thương
Văn
Thương
Địa
Duyên
3S Hóa

Anh
Phong
CD
Thủy
Toán
Khiêm

Dũng
4S Sử
Bích
CN
Tính
-x-
5S Sinh
Th.Nhi
-x- -x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
CD
Thủy
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
Sử
Bích
Hóa
Hùng
2S Toán
Khiêm
Văn
Hường
Sinh
Thanh-S

Ưng
Văn
Hường
3S Anh
Ngọc
Địa
Duyên
Toán
Khiêm
4S Hóa
Hùng
Tin
Luật

Ưng
-x- CN
Ưng
5S -x- -x- -x- -x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Anh
Ngọc

Tính
CN
Tính
Địa
Duyên
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh

Tính
CD
Thủy
3S Tin
Luật
Địa
Duyên
Anh
Ngọc
Hóa
Phường
Văn
Hường
4S Sinh
Th.Nhi
Văn
Hường
Hóa
Phường
-x-
5S Sử
Bích
-x- -x- -x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Toán
Khanh
Sinh
Thanh-S
Địa
Duyên
CD
Thủy
Tin
Hải
2S Địa
Duyên
Sử
Bích
Sử
Bích
Anh
Hưng
3S Anh
Hưng
Văn
Chung
CN
Ưng
Hóa
Thanh-H
Văn
Chung
4S
Khải
Hóa
Thanh-H
-x- Toán
Khanh
5S -x- -x- -x- -x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Anh
Ly
CN
Ưng
Anh
Ly
Văn
Chung
Toán
Thuần
2S
Phượng-L
Văn
Chung
CD
Thủy
Tin
Hải
3S Địa
Duyên
Toán
Thuần
Sử
Bích
Địa
Duyên
Hóa

4S Hóa

Sử
Bích
-x-
Phượng-L
5S Sinh
Thanh-S
-x- -x- -x- -x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Chung
Tin
Luật
Sử
Thủy
Hóa
Thanh-H
Toán
Khiêm
Sinh
Y. Nhi
2S Văn
Chung
3S
Tính
Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
Địa
Phượng
Văn
Chung
4S Toán
Khiêm
Anh
B.Hạnh
5S -x- -x- -x- -x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Mãi

Thông
Hóa
Phường
Văn
Thi
Toán
Chơn
Anh
Phong
2S Sinh
Th.Nhi
Anh
Phong
3S Toán
Chơn
Văn
Thi
Toán
Chơn
Sử
Quốc
Tin
Hải
4S Địa
Duyên
5S -x- -x- -x- -x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-H
Sử
Quốc
Hóa
Thanh-H
Tin
Nguyên
Văn
Oanh
Tin
Nguyên
2S Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
Anh
B.Hạnh
CN
K.Huy
Sinh
Th.Nhi
3S CD
Bích
Toán
Thu
Toán
Thu
CN
K.Huy
Hóa
Thanh-H
4S
Dũng
Địa
Duyên

Dũng
5S -x- Văn
Oanh
-x- -x- SH
Thanh-H
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Dũng
Anh
Phong
Văn
Sơn
Anh
Phong

Dũng
Hóa
Thanh-H
2S CN
K.Huy
Văn
Sơn
Tin
Nguyên
3S
Dũng
Toán
Liêm
Sinh
Thanh-S
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Sinh
Thanh-S
4S Hóa
Thanh-H
Sử
Quốc
Địa
Duyên
CN
K.Huy
5S -x- CD
Bích
-x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-S
Văn
Sơn
Anh
Phong
CD
Bích
Hóa
Ngà
Sinh
Thanh-S
2S Sinh
Thanh-S
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Tin
Nam
CN

3S Tin
Nam
Toán
Khanh
CN

Anh
Phong
Văn
Sơn


4S Toán
Khanh


5S -x- Địa
Duyên
-x- -x- SH
Thanh-S
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Y. Nhi
Toán
Liêm
CD
Bích
CN
K.Huy
Toán
Liêm
CN
K.Huy
2S Văn
DuyênV
Địa
Duyên
Văn
DuyênV

Phượng-L
3S Sử
Quốc

Phượng-L
Tin
Nam
Hóa
Ngà
4S Sinh
Y. Nhi
Hóa
Ngà
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Sinh
Y. Nhi
5S Tin
Nam
-x- -x- -x- SH
Y. Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Th.Nhi
Văn
Chung
Sử
Quốc
Anh
B.Hạnh

K.Huy
CN

2S Tin
Nam
CN

Hóa
Thanh-H
Toán
Thu
3S Hóa
Thanh-H
Sinh
Th.Nhi

K.Huy
CD
Bích
4S Toán
Thu
Địa
Duyên
Văn
Chung
Tin
Nam
Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
5S -x- -x- -x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân

Tính
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Toán
Khiêm
2S Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh
3S Anh
B.Hạnh
Địa
Duyên

Tính
CN
K.Huy
4S Sinh
Vân
Sử
Quốc
Toán
Khiêm
Tin
Mường
CN
K.Huy
Sinh
Vân
5S CD
Du
-x- -x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liễu
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
Địa
Liễu
2S Sinh
Vân
Tin
Mường
Sinh
Vân
3S CD
Du
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Văn
DuyênV
Toán
Chơn
Tin
Mường
4S Hóa
Ngà
CN
Anh
Anh
Phong
CN
Anh
Anh
Phong
5S -x- -x- -x- SH
Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Du
Tin
Mường

Phượng-L
Toán
Mường
Anh
B.Hạnh
Tin
Mường
2S Địa
Liễu
Sử
Quốc
Sử
Quốc
Địa
Liễu
3S Sinh
Y. Nhi
CN
Anh
Văn
Oanh
CN
Anh
Văn
Oanh
Sinh
Y. Nhi
4S Anh
B.Hạnh
Toán
Mường
Hóa
Thanh-H
CD
Du
5S -x- Hóa
Thanh-H
-x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
K.Huy
Hóa
Ngà
Anh
Ngọc
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Anh
Ngọc
2S CD
Du
CN
Anh
CN
Anh
Toán
Mường

K.Huy
3S Địa
Liễu
Toán
Mường
Văn
DuyênV
Tin
Mường
Sinh
Th.Nhi
4S Văn
DuyênV
Sinh
Th.Nhi

K.Huy
Tin
Mường
Địa
Liễu
5S -x- Sử
Quốc
-x- -x- SH
K.Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:21

Trở lên trên đỉnh