Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- --- --- 10A03
Toán
10A09
Toán
-x-
2C -x- --- 10A04
Toán
10A03
Toán
-x-
3C -x- --- --- -x-
4C -x- --- 10A09
Toán
--- 10A04
Toán
-x-
5C -x- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A01
Toán
--- --- --- ---
2C 10A01
Toán
--- --- 10A02
Toán
10A02
Toán
3C --- --- ---
4C --- 10A07
Toán
--- --- 10A07
Toán
---
5C 10A02
CC
--- --- 10A02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- -x- --- -x- -x-
2C -x- -x- -x- 10A10
Toán
-x- -x-
3C -x- -x- -x- --- -x- 10A10
Toán
4C -x- -x- -x- --- -x-
5C -x- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A10
Tin
10A07
Tin
--- 10A06
Tin
--- ---
2C --- --- ---
3C 10A08
Tin
10A09
Tin
--- --- --- ---
4C --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A02

10A02

--- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C 10A04

--- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- 10A04

5C 10A04
CC
--- --- --- --- 10A04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C 10A06

--- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- 10A06

5C 10A06
CC
--- --- --- --- 10A06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A07
Hóa
--- 10A07
Hóa
---
2C --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A05
Hóa
10A04
Hóa
-x- 10A04
Hóa
---
2C --- --- --- -x- ---
3C --- 10A03
Hóa
10A03
Hóa
-x- --- ---
4C --- --- -x- 10A05
Hóa
---
5C --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A09
Hóa
--- --- ---
2C --- 10A09
Hóa
--- --- --- ---
3C --- 10A06
Hóa
10A06
Hóa
--- --- ---
4C --- --- --- 10A02
Hóa
---
5C --- 10A02
Hóa
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A02
Sinh
--- --- --- ---
2C --- 10A03
Sinh
--- --- --- 10A05
Sinh
3C --- 10A01
CN
--- --- --- 10A01
CN
4C 10A02
CN
10A01
Sinh
--- --- --- 10A02
CN
5C 10A01
CC
10A04
Sinh
--- --- --- 10A01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- 10A10
Sinh
10A08
Sinh
-x- -x-
2C -x- 10A05
CN
--- 10A04
CN
--- -x-
3C -x- --- 10A09
Sinh
--- --- -x-
4C -x- 10A04
CN
10A06
CN
--- --- -x-
5C -x- 10A06
CN
10A05
CN
--- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- --- --- -x- --- -x-
2C -x- --- --- -x- --- -x-
3C -x- --- --- -x- 10A10
CN
-x-
4C -x- --- --- -x- --- -x-
5C -x- --- 10A10
CN
-x- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A01
Văn
--- 10A01
Văn
---
2C --- --- --- 10A08
Văn
---
3C --- --- 10A08
Văn
--- ---
4C --- --- --- --- ---
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hạnh-V
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A10
Văn
--- 10A07
Văn
--- ---
2C --- 10A10
Văn
--- ---
3C --- 10A07
Văn
--- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A04
CD
10A03
CD
-x- -x- -x- 10A10
CD
2C 10A06
CD
10A02
CD
-x- -x- -x- 10A07
CD
3C 10A09
CD
10A05
CD
-x- -x- -x- ---
4C -x- 10A08
CD
-x- -x- -x- -x-
5C -x- 10A01
CD
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- 10A09
Sử
--- --- 10A08
Sử
-x-
2C -x- 10A08
Sử
--- --- 10A10
Sử
-x-
3C -x- --- --- --- -x-
4C -x- 10A10
Sử
--- --- 10A09
Sử
-x-
5C -x- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A05
Địa
--- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- 10A02
Địa
--- 10A04
Địa
---
4C --- --- 10A01
Địa
--- --- ---
5C --- --- 10A03
Địa
--- 10A06
Địa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- 10A06
Anh
10A06
Anh
--- -x- -x-
2C -x- 10A05
Anh
--- -x- -x-
3C -x- --- --- --- -x- -x-
4C -x- 10A05
Anh
--- --- -x- -x-
5C -x- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A08
Anh
--- --- ---
2C --- --- --- --- ---
3C --- 10A04
Anh
--- --- --- ---
4C --- --- 10A04
Anh
--- --- ---
5C --- 10A08
Anh
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- 10A03
Anh
--- 10A03
Anh
---
2C --- --- --- 10A07
Anh
---
3C --- --- 10A07
Anh
--- ---
4C --- --- --- --- 10A01
Anh
---
5C --- --- 10A01
Anh
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A01
Sử
-x- -x- --- -x- 10A02
Sử
2C 10A03
Sử
-x- -x- --- -x- 10A03
Sử
3C 10A02
Sử
-x- -x- -x- -x- ---
4C --- -x- -x- -x- -x- 10A01
Sử
5C --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A07

--- --- --- --- 10A03

2C --- --- --- --- --- ---
3C 10A03

--- --- --- --- 10A07

4C --- --- --- ---
5C 10A03
CC
--- --- --- --- 10A03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A09

--- -x- -x- -x- -x-
2C --- --- -x- -x- -x- -x-
3C --- --- -x- -x- -x- -x-
4C --- --- -x- -x- -x- -x-
5C --- 10A09

-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- 10A05
Toán
10A05
Toán
10A06
Toán
2C --- --- ---
3C --- --- --- --- 10A06
Toán
10A08
Toán
4C --- --- --- ---
5C --- --- --- --- 10A08
Toán
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- -x- -x- --- -x- 10A01

2C 10A05

-x- -x- --- -x-
3C --- -x- -x- --- -x- 10A05

4C 10A01

-x- -x- --- -x-
5C 10A05
CC
-x- -x- --- -x- 10A05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- 10A10
Hóa
---
2C --- --- --- --- 10A01
Hóa
---
3C --- --- 10A01
Hóa
--- ---
4C --- --- 10A10
Hóa
--- 10A08
Hóa
---
5C --- --- 10A08
Hóa
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- 10A09
Văn
--- 10A09
Văn
2C --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thương
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- 10A04
Văn
--- 10A04
Văn
--- ---
2C --- --- 10A02
Văn
--- ---
3C --- 10A02
Văn
--- --- --- ---
4C --- --- --- 10A03
Văn
---
5C --- 10A03
Văn
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A08
Địa
--- --- -x- --- 10A08
Địa
2C 10A09
Địa
--- --- -x- --- 10A10
Địa
3C 10A07
Địa
--- --- -x- --- 10A09
Địa
4C 10A10
Địa
--- -x- -x- --- ---
5C --- --- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thủy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A05
Sử
-x- -x- -x- -x- 10A05
Sử
2C 10A04
Sử
-x- -x- -x- -x- ---
3C --- -x- -x- -x- -x- 10A04
Sử
4C --- -x- -x- -x- -x- -x-
5C --- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Toàn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 10A10
CC
--- --- --- --- 10A10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- 10A02
Anh
---
2C --- --- --- --- 10A09
Anh
---
3C 10A10
Anh
--- --- --- ---
4C 10A09
Anh
--- 10A02
Anh
--- 10A10
Anh
---
5C --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- 10A08

-x- 10A10

-x- -x-
2C -x- --- -x- 10A08

-x- -x-
3C -x- 10A10

-x- --- -x- -x-
4C -x- -x- -x- --- -x- -x-
5C -x- -x- -x- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bich
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A06
Sử
--- --- --- --- ---
2C 10A07
Sử
--- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- 10A07
Sử
--- --- ---
5C --- --- 10A06
Sử
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 10A08
CC
--- --- --- --- 10A08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bảo
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C --- --- --- --- --- ---
2C --- --- --- --- --- ---
3C --- --- --- --- --- ---
4C --- --- --- --- --- ---
5C 10A09
CC
--- --- --- --- 10A09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nam
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A02
Tin
-x- -x- 10A01
Tin
-x- 10A04
Tin
2C -x- -x- -x-
3C 10A05
Tin
-x- -x- --- -x- 10A03
Tin
4C -x- -x- --- -x-
5C --- -x- -x- --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C 10A03
CN
--- --- --- --- 10A07
CN
2C 10A08
CN
--- 10A09
CN
--- --- 10A08
CN
3C --- --- --- --- --- 10A06
Sinh
4C 10A07
CN
--- 10A03
CN
--- --- 10A09
CN
5C 10A07
CC
--- 10A07
Sinh
--- --- 10A07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Oanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C -x- -x- --- -x- 10A06
Văn
-x-
2C -x- -x- 10A06
Văn
-x- -x-
3C -x- -x- 10A05
Văn
-x- 10A05
Văn
-x-
4C -x- -x- -x- --- -x-
5C -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh