Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Quốc
Toán
An
Văn
Hường
Tin
Nam
Văn
Hường

Ưng
2C Toán
An
Hóa
Hùng
3C CN
Đều
Hóa
Hùng
-x- CN
Đều
4C
Ưng
Sinh
Đều
Địa
Liễu
-x- Anh
HưngA
Sử
Quốc
5C CC
Đều
CD
Tâm
Anh
HưngA
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nam
Sinh
Đều

Tính

Tính
Anh
Ly
Sử
Quốc
2C CD
Tâm
Văn
Thương
Toán
An
Toán
An
3C Sử
Quốc
Văn
Thương
Địa
Liễu
-x-
4C CN
Đều
Anh
Ly
-x- Hóa
Phường
CN
Đều
5C CC
An
Hóa
Phường
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CN
Thúy
CD
Tâm
Anh
HưngA
Toán
Chơn
Anh
HưngA

Huy
2C Sử
Quốc
Sinh
Đều
Toán
Chơn
Sử
Quốc
3C
Huy
Hóa

Hóa

-x- Tin
Nam
4C CN
Thúy
-x- Văn
Thương
5C CC
Huy
Văn
Thương
Địa
Liễu
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CD
Tâm
Văn
Thương
Hóa

Văn
Thương
Hóa

Tin
Nam
2C Sử
Thủy
Toán
Chơn
CN
Vân
3C

Anh
B.Hạnh
-x- Địa
Liễu
Sử
Thủy
4C CN
Vân
Anh
B.Hạnh
-x- Toán
Chơn


5C CC

Sinh
Đều
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Thủy
Hóa

Địa
Liễu
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Sử
Thủy
2C
Ưng
CN
Vân
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
3C Tin
Nam
CD
Tâm
Văn
Oanh
-x- Văn
Oanh

Ưng
4C Anh
T.Hạnh
-x- Hóa

5C CC
Ưng
CN
Vân
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Bich
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
Văn
Oanh
Toán
Tòng
2C CD
Tâm
Văn
Oanh
3C
Khải
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Toán
Tòng
Sinh
Thúy
4C CN
Vân
-x-
Khải
5C CC
Khải
CN
Vân
Sử
Bich
-x- Địa
Liễu
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Huy
Tin
Nguyên
Hóa
Ngà
Văn
Hạnh-V
Hóa
Ngà
CN
Thúy
2C Sử
Bich
Anh
HưngA
CD
Tâm
3C Địa
PhượngĐ
Văn
Hạnh-V
Anh
HưngA
-x-
Huy
4C CN
Thúy
Toán
An
Sử
Bich
-x- Toán
An
5C CC
Thúy
Sinh
Thúy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
PhượngĐ

Anh
Anh
B.Hạnh
Sinh
Vân
Sử
Du
Địa
PhượngĐ
2C CN
Thúy
Sử
Du

Anh
Văn
Hường
CN
Thúy
3C Tin
Nguyên
Văn
Hường
-x- Toán
Tòng
4C CD
Tâm
-x- Hóa
Hùng
5C CC
ThanhTD
Anh
B.Hạnh
Hóa
Hùng
-x- Toán
Tòng
SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Thông
Sử
Du
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
2C Địa
PhượngĐ
Hóa
Phường
CN
Thúy
Anh
Ly
3C CD
Tâm
Tin
Nguyên
Sinh
Vân
-x- Địa
PhượngĐ
4C Anh
Ly
Toán
Chơn
-x- Sử
Du
CN
Thúy
5C CC
Bảo

Thông
-x- SH
Bảo
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nguyên
Văn
Hạnh-V
Sinh
Vân

Anh
Hóa
Hùng
CD
Tâm
2C Văn
Hạnh-V
Toán
Liêm
Sử
Du
Địa
PhượngĐ
3C Anh
Ly

Anh
-x- CN
Y.Nhi
Toán
Liêm
4C Địa
PhượngĐ
Sử
Du
Hóa
Hùng
-x- Anh
Ly
5C CC
Toàn
CN
Y.Nhi
-x- SH
Toàn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Quốc
Toán
An
Văn
Hường
Tin
Nam
Văn
Hường

Ưng
2C Toán
An
Hóa
Hùng
3C CN
Đều
Hóa
Hùng
-x- CN
Đều
4C
Ưng
Sinh
Đều
Địa
Liễu
-x- Anh
HưngA
Sử
Quốc
5C CC
Đều
CD
Tâm
Anh
HưngA
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nam
Sinh
Đều

Tính

Tính
Anh
Ly
Sử
Quốc
2C CD
Tâm
Văn
Thương
Toán
An
Toán
An
3C Sử
Quốc
Văn
Thương
Địa
Liễu
-x-
4C CN
Đều
Anh
Ly
-x- Hóa
Phường
CN
Đều
5C CC
An
Hóa
Phường
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CN
Thúy
CD
Tâm
Anh
HưngA
Toán
Chơn
Anh
HưngA

Huy
2C Sử
Quốc
Sinh
Đều
Toán
Chơn
Sử
Quốc
3C
Huy
Hóa

Hóa

-x- Tin
Nam
4C CN
Thúy
-x- Văn
Thương
5C CC
Huy
Văn
Thương
Địa
Liễu
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C CD
Tâm
Văn
Thương
Hóa

Văn
Thương
Hóa

Tin
Nam
2C Sử
Thủy
Toán
Chơn
CN
Vân
3C

Anh
B.Hạnh
-x- Địa
Liễu
Sử
Thủy
4C CN
Vân
Anh
B.Hạnh
-x- Toán
Chơn


5C CC

Sinh
Đều
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Thủy
Hóa

Địa
Liễu
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Sử
Thủy
2C
Ưng
CN
Vân
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
3C Tin
Nam
CD
Tâm
Văn
Oanh
-x- Văn
Oanh

Ưng
4C Anh
T.Hạnh
-x- Hóa

5C CC
Ưng
CN
Vân
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Bich
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
Văn
Oanh
Toán
Tòng
2C CD
Tâm
Văn
Oanh
3C
Khải
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Toán
Tòng
Sinh
Thúy
4C CN
Vân
-x-
Khải
5C CC
Khải
CN
Vân
Sử
Bich
-x- Địa
Liễu
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Huy
Tin
Nguyên
Hóa
Ngà
Văn
Hạnh-V
Hóa
Ngà
CN
Thúy
2C Sử
Bich
Anh
HưngA
CD
Tâm
3C Địa
PhượngĐ
Văn
Hạnh-V
Anh
HưngA
-x-
Huy
4C CN
Thúy
Toán
An
Sử
Bich
-x- Toán
An
5C CC
Thúy
Sinh
Thúy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
PhượngĐ

Anh
Anh
B.Hạnh
Sinh
Vân
Sử
Du
Địa
PhượngĐ
2C CN
Thúy
Sử
Du

Anh
Văn
Hường
CN
Thúy
3C Tin
Nguyên
Văn
Hường
-x- Toán
Tòng
4C CD
Tâm
-x- Hóa
Hùng
5C CC
ThanhTD
Anh
B.Hạnh
Hóa
Hùng
-x- Toán
Tòng
SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Thông
Sử
Du
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
2C Địa
PhượngĐ
Hóa
Phường
CN
Thúy
Anh
Ly
3C CD
Tâm
Tin
Nguyên
Sinh
Vân
-x- Địa
PhượngĐ
4C Anh
Ly
Toán
Chơn
-x- Sử
Du
CN
Thúy
5C CC
Bảo

Thông
-x- SH
Bảo
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Tin
Nguyên
Văn
Hạnh-V
Sinh
Vân

Anh
Hóa
Hùng
CD
Tâm
2C Văn
Hạnh-V
Toán
Liêm
Sử
Du
Địa
PhượngĐ
3C Anh
Ly

Anh
-x- CN
Y.Nhi
Toán
Liêm
4C Địa
PhượngĐ
Sử
Du
Hóa
Hùng
-x- Anh
Ly
5C CC
Toàn
CN
Y.Nhi
-x- SH
Toàn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 19/03/2022 08:20

Trở lên trên đỉnh